Quy trình, biểu mẫu » Quy trình ISO & 5S
Tài liệu chung cho Quản lý chất lượng & Môi Trường
Ngày 06/04/2011

1    Chính sách chất lượng và môi trường

2    Sổ tay chất lượng và môi trường

3    Bản mô tả chức năng nhiệm vụ các phòng/ bộ phận trong công ty và mô tả chức danh công việc

4    Mục tiêu chất lượng và môi trường của công ty và các phòng ban