Quy trình, biểu mẫu » Tổ chức hành chính
Phiếu ra vào công ty tại khu công nghiệp Hương Sơ
Ngày 01/06/2011

Nhằm duy trì nề nếp làm việc tại VP Công ty KCN. Việc quản lý ra vào được quyết định như sau:
- Các nhân viên khi ra khỏi nơi làm việc (việc riêng/công việc) phải xin Giấy ra vào (file kèm theo) và có sự đồng ý của Người phụ trách BP và khi ra/vào cổng có xác nhận giờ vào/ra của NV Bảo vệ
- Giấy này được lưu lại tại Phòng bảo vệ và tổng hợp hàng tháng và tùy theo mục đích ra vào để quản lý nhân viên và chấm công .

Mẫu phiếu ra vào :

Tải về: Phiếu ra vào công ty ở KCN