Quy trình, biểu mẫu » Tổ chức hành chính
Thông báo bổ sung một số điều trong quy chế quản lý và sử dụng xe ô tô
Ngày 06/04/2011

Ngày 01 tháng 07 năm 2009, Công ty đã ban hành qui chế số 20-09/QC/HTR về quản lý và sử dụng xe ô tô đồng thời đã triển khai đầy đủ đến các đơn vị trực thuộc.

Tải về: TB Bổ sung một số điều trong quy chế quản lý và sử dụng xe ô tô