Quy trình, biểu mẫu » Quy trình - Quy định
Quy định điều phối giao nhận hàng hóa lái xe giao nhận và chi phí giao nhận
Ngày 10/10/2012

Kính gửi đến các anh chị quy định điều phối giao nhận hàng hóa lái xe và chi phí vận chuyển hàng hóa

Mục đích

Tập trung đầu mối thông tin giao nhận hàng hóa để thuận tiện cho việc quản lý hàng hóa giao nhận và giảm chi phí khi giao nhận

Download:

 Quy định điều phối giao nhận hàng hóa lái xe  và chi phí giao nhận