Quy trình, biểu mẫu » Quy trình - Quy định
Quy định hạch toán chi phí bảo hành của Trung tâm bảo hành Huế (Đang có hiệu lực)
Ngày 17/05/2012

Mục đích:

Văn bản này nhằm quy định vấn đề hạch toán: chi phí bảo hành được thực hiện tại các Trung tâm bảo hành tại Huế để các Trung tâm kinh doanh tối ưu hàng tồn kho và Trung tâm bảo hành chủ động chi phí hoạt động nhằm đảm bảo hiệu quả cho TTKD và Trung tâm bảo hành.

Phạm vi áp dụng:

Sản phẩm áp dụng: Máy tính VietCom, máy tính xách tay , linh kiện máy tính, thiết bị văn phòng do các Trung tâm kinh doanh ( phân phối Huế, dự án, các cửa hàng bán lẻ) bán lẻ bán cho khách hàng tại thị trường miền Trung hoặc các TTKD có mở rộng kinh doanh thêm các mặt hàng IT nói trên sau này.

Đối tượng áp dụng:

Trung tâm bảo hành tại Huế, Trung tâm bán lẻ, bộ phận dự án và các bộ phận liên quan.

Download  Nội dung quy định hạch toán chi phí bảo hành của Trung tâm bảo hành Huế

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký 17/5/2012. Tổng giám đốc yêu cầu các bộ phận liên quan thực hiện nghiêm túc quy định này.