Quy trình, biểu mẫu » Quy trình - Quy định
Quy trình nhập khẩu hàng hóa ( Đang có hiệu lực)
Ngày 20/04/2012

Mục đích:

          Văn bản này quy định các bước thực hiện và các quy trình trong quá trình nhập khẩu hàng hóa.

Đối tượng áp dụng:

           Văn bản này được áp dụng cho các sản phẩm nhập khẩu: case, nguồn, ODD

Bộ phận áp dụng: 

           Phòng KHTH, các chi nhánh

 

Download: Quy trình nhập khẩu hàng hóa