Hoạt động đoàn thể » Đoàn thanh niên
Lịch sử phát triển
Công ty Huetronics được thành lập từ năm 1989, lúc đầu có tên Xí nghiệp liên doanh điện tử Huế (viết tắt là Huetronics), trên cơ sở liên doanh giữa UBND thành phố Huế và Công ty Xuất nhập khẩu Điện tử và Tin học Viettronimex TP Hồ Chí Minh, dưới sự quản lý của UBND thành phố Huế và Liên hiệp Điện tử và Tin học Việt nam;
Hoạt động xã hội
Ban lãnh đạo cùng tập thể CB.CNV trong công ty đã có những hoạt động tích cực và nề nếp trong công tác xã hội, đền ơn đáp nghĩa, đồng thời xem đây là một trong những tiêu chí thi đua của từng cá nhân và đơn vị