Tin nội bộ » Tin HTR
Thông báo về việc điều chỉnh một số nội dung trong hợp đồng lao động
Ngày 23/11/2012
Tổng Giám đốc thông báo đến tất cả những người lao động trong công ty được biết: Hợp đồng Lao động hiện tại công ty đang thực hiện theo mẫu hợp đồng lao động được quy định tại Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

 

Các hợp đồng lao động được ký kết trước tháng 9/2012 được thông báo thỏa thuận hết hiệu lực từ ngày 31/12/2012. Các hợp đồng lao động sẽ được ký kết lại, một số nội dung trong hợp đồng lao động sẽ được điều chỉnh với mục đích nâng cao trách nhiệm của người lao động gắn kết với hiệu quả công việc của mỗi cá nhân và sự phát triển của công ty cổ phần Huetronics, các nội dung được điều chỉnh cụ thể như sau:
Trong điều 3 quy định về nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động có sự điều chỉnh như sau:

- Chế độ nâng lương: hoàn thành 100% yêu cầu công việc được giao trong năm và có tối thiểu 6 sáng kiến cải tiến trong công việc /năm thì năm tiếp theo sẽ được xét nâng lương.

- Trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động, đồng thời phải bồi hoàn toàn bộ chi phí đào tạo (nếu có) và không được giải quyết chế độ chính sách thôi việc.

- Làm việc với tinh thần chăm chỉ, nghiêm túc. Luôn học hỏi và biết rút kinh nghiệm để tự hoàn thiện bản thân.

- Tuân thủ nghiêm túc các qui trình, qui định của Công ty trong công việc. Nếu trong một năm không đảm bảo tối thiểu 03 sáng kiến cải tiến hợp lý hóa công việc thì mặc nhiên hợp đồng lao động sẽ được chấm dứt theo nguyên tắc người lao động không hoàn thành công việc.

- Tuân thủ, chấp hành lệnh điều chuyển bố trí công việc thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm túc các nội dung trong thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, sổ tay nhân viên, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động... của công ty đã được ban hành.
Trong điều 4 quy định về nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động có sự điều chỉnh như sau:
Thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi: người lao động không chấp hành lệnh điều chuyển, bố trí người lao động thực hiện nhiệm vụ được giao; người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động là không hoàn thành định mức lao động hoặc nhiệm vụ được giao do yếu tố chủ quan và bị lập biên bản hoặc nhắc nhở bằng văn bản ít nhất hai lần trong một tháng, mà sau đó vẫn không khắc phục.
Các nội dung điều chỉnh này được đưa vào mẫu hợp đồng lao động bắt đầu từ 01/01/2013 áp dụng cho tất cả các đối tượng hợp đồng lao động có thời hạn cũng như hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

 

Down file : Thông báo về việc điều chỉnh một số nội dung trong hợp đồng lao động