Tin nội bộ » Tin HTR
Thông báo kế hoạch tổ chức nghỉ mát 2012
Ngày 07/08/2012
Được sự đồng ý của Ban Giám đốc, BCH Công đoàn về kế hoạch tổ chức nghỉ mát năm 2012 cho CBCNV Công ty. Phòng TCHC thông báo đến toàn thể CBCNV kế hoạch nghỉ mát 2012 như sau:


1. Mục tiêu

Tổ chức cho 100% CNCNV tham gia nghỉ mát

Kết hợp tổ chức Đại hội Công đoàn, hội nghị người lao động toàn công ty

2. Thời gian tổ chức nghĩ mát

Từ 23/8/2012 đến hết ngày 5/8/2012

3. Địa điểm nghỉ mát: Quảng Bình - bãi biển Nhật Lệ , động Thiên Đường

4. Kinh phí

  • Công ty hỗ trợ 100% kinh phí cho CBCNV có trong danh sách lao động có hợp đồng lao động của Công ty.
  • Thân nhân đi kèm: CBCNV có thân nhân là vợ, chồng và con nếu có nhu cầu cùng đi được phép đăng ký thăm dự nhưng phải đăng ký trong thời hạn yêu cầu của công ty và tự túc toàn bộ kinh phí.
  • Hỗ trợ 100% kinh phí cho thân nhân đối với các chức vụ Ban lãnh đạo, giám đốc các bộ phận, đơn vị trực thuộc
  • Các nhân viên không tham gia nghỉ mát phải có đơn gửi và được phê duyệt của Tổng giám đốc; các nhân viên được phân công trực tại đơn vị được thanh toán tiền theo thỏa ước lao động đã ký kết.

 Vậy phòng TCHC thông báo cho toàn thể CBCNV Công ty được biết để có kế hoạch đăng ký thăm gia thông qua trưởng các bộ phận, các tổ công đoàn bộ phận. Chậm nhất ngày 9/8/2012 các bộ phận, tổ công đoàn phải báo cáo danh sách tham gia đợt nghĩ mát cho BCH Công đoàn Công ty và phòng Tổ chức hành chính để lên kế hoạch tổ chức chi tiết.

 

Huetronics