Tin nội bộ » Tin HTR
Thông báo kỷ luật thủ kho Kho Hương Sơ
Ngày 03/04/2012
Ngày 31 tháng 3 năm 2012, Tổng giám đốc đã ký quyết định thi hành kỷ luật lao động đối với ông Nguyễn Anh Tuấn, thủ kho Kho Hương Sơ thuộc phòng Tài Chính - Kế toán trực thuộc Công ty

Hành vi vi phạm kỷ luật : vi phạm nội quy của công ty

Hình thức kỷ luật: sa thải ( buộc thôi việc)

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.