Tin nội bộ » Tin HTR
Kỷ luật cán bộ thuộc Trung tâm Bảo hành
Ngày 22/03/2012
Ngày 22 tháng 03 năm 2012, Tổng giám đốc đã ký quyết định thi hành kỷ luật lao động đối với ông Nguyễn Thanh Đông Du, kỹ thuật viên Trung tâm Bảo hành trực thuộc công ty.

Hành vi vi phạm kỹ luật: vi phạm nội quy của công ty

Hình thức kỹ luật: Khiển trách trước toàn công ty ( theo khoản a, điều 7 về Kỷ luật lao động của Nội dung lao động)

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký