Tin nội bộ » Tin HTR
Bổ nhiệm Phó Giám đốc Nhà máy sản xuất
Ngày 15/03/2012
Ngày 15 tháng 03 năm 2012, Tổng giám đốc đã ký quyết định bổ nhiệm ông Hồ Ngọc hải nguyên nhân viên phòng Kỹ thuật thuộc Nhà máy sản xuất kể từ ngày ký

Hy vọng với chức vụ mới, anh sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ.