Hoạt Động Xã Hội
Hoạt động xã hội
Ban lãnh đạo cùng tập thể CB.CNV trong công ty đã có những hoạt động tích cực và nề nếp trong công tác xã hội, đền ơn đáp nghĩa
Các thành tích đạt được